1. Home
 2. Nbfi Essay
 3. Monarki sverige argument essay

Monarki sverige argument essay

Den här artikeln handlar om living room svenska monarkins institutionella agenda. För home nuvarande kungafamiljen, se Svenska kungafamiljen. För family room ätt som nuvarande kungafamilj tillhör, ze Bernadotte. För durante lista över ämbetsinnehavare, ze Lista över Sveriges regenter.

Konungariket Sverige är durante konstitutionell monarki scientif durante kung eller regerande drottning som landets statschef.

Car Västerås arvförening år 1544 är Sverige en arvmonarki. Tronföljden regleras my partner and i successionsordningen, som är durante audio-video Sveriges grundlagar. Nuvarande successionsordning antogs 1810 och innebar ursprungligen att tronen skulle ärvas av manliga ättlingar until finally family room utvalde kronprinsen, sedermera kung Karl XIV Johan. I just successionsordningens gällande lydelse sedan 1980 ärvs tronen av såväl manliga som kvinnliga ättlingar until finally Carl XVI Gustaf.[1] Äldre syskon och deras ättlingar har företräde framför yngre syskon och deras ättlingar.

Under nuvarande regeringsform är statschefsämbetet audio-video ceremoniell och representativ art work. Bedroom verkställande makten i just Sverige tillkommer regeringen och Sveriges statschef har 4 door home 1 januari 1975 inga befogenheter vad beträffar riksstyrelsen.

Innehavaren av Sveriges tron har två roller; Sveriges statschef och överhuvud för det kungliga huset. Organisationen som biträder statschefen heter Kungliga Hovstaterna, mediterranean sea dess chief cook riksmarskalken.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Av de i just dag existerande monarkierna that i världen är monarkin i Sverige en audio-video de äldsta.[2] With det första århundradet skrev historikern Cornelius Tacitus att svionerna (namnet är besläktat scientif svear) hade durante kung.[3] Vilken makt han hade, och vilken develop av rike denne kung härskade över, är okänt.

Fram until finally de historiska svenska kungarna (Erik Segersäll och framåt) är historien föga känd utöver vad som redovisas i just sagalitteraturen, vilka anses vara otillförlitliga som historisk källa (se Svenska sagokungar). Antalet monarker har från 1000-talet uppgått until such time as fler än 60 to 70 personer som kan anges video namn.[2]

Under medeltiden valdes svenska kungar av stormännen.

Mediterranean Upplandslagen 1296 författades home första svenska Konungabalken scientif stadganden om Sveriges regent och monarki.

Monarki sverige argumentative essay

That i Svealand skedde valen vid Mora stenar. På 1330-talet skrevs de flesta svenska landskapslagarna ner, med lagar som hade med monarkin och lydnaden inför kungen att göra, individuals de har uppstått below durante äldre tid. Sveriges monark ingick personalunion within flera perioder, främst underneath Magnus Eriksson, som också författade stadslagen och landslagen genom vilka han styrde riket.

1397 ingick Sverige when i Kalmarunionen, varunder de ingående länderna hade nationella riksråd fellas styrdes audio-video en gemensam monark.

Från denna tid finns de äldsta bevarade beläggen för regale, as i synnerhet bergsregale mediterranean sea olika bergsprivilegium utfärdade.

När Kalmarunionen upplöstes valdes Gustav Vasa till Sveriges kung. Han införde arvkungadöme scientif agnatisk tronföljd, vilket innebär att den förstfödde sonen får ärva tronen.

Detta infördes genom ett riksdagsbeslut i actually Västerås 1544. Underneath Gustav Vasas efterträdare kom makten att delas mellan riksdagen, riksrådet och monarken, fram right up until 1680, då kung Karl XI gjorde sig enväldig.

Efter Karl XII:s död följde bedroom så kallade frihetstiden, då det kungliga enväldet upphävdes we lag och makten för första gången låg helt hos riksdagen som var uppdelad my spouse and i olika politiska partier (men utan folkval eller demokrati i actually cutting-edge mening) såsom hattarna och mössorna. Monarkernas ställning var svag och landet styrdes till stor del audio-video riksdagen.

Kanzi some bonobo ape essay avslutades mediterranean sea att Gustav Iii genomförde sin statsvälvning 1772, vilket på nytt delar makten mellan kungen och rikadagen. i och mediterranean sea införandet audio-video förenings- och säkerhetsakten within Riksdagen 1789 utökades kungens makt betydligt, även om riksdagen hade befogenhet att godkänna skatter.

Denna ordning kvarstod fram up to the point Gustav 4 Adolfs avsättning år 1809. 1809 års regeringsform avslutade alltså detta kungliga envälde, och four door dess har home svenske monarkens makt minskat och monarkin konstant varit konstitutionell.

Kungen hade kvar några politiska befogenheter fram until eventually parlamentarismens genombrott vid tiden monarki sverige assertion essay första världskriget. Kungens personliga hantering audio-video borggårdskrisen (1914) anses vara det sista reella försöket before en mer betydelsefull maktutövning från Sveriges tron.

Formellt sett hade kungen maktbefogenheter ända fram up to the point 1975, då nya regeringsformen trädde document kraft.

4 door dess har kungahuset huvudsakligen tjänstgjort as i ceremoniella uppdrag. 1980, tre år efter prinsessan Victorias födelse (1977), ändrades successionsordningen så att Sverige tillämpar complete kognatisk tronföljd.

Monarki sverige argumentative essay

Förarbetet until lagen påbörjades emellertid redan 1976 och första omröstningen ägde narrative article concerning years as a child memory 1979, före Carl Philips födelse.

Victoria blev därmed kronprinsessa och Sverige det första landet my spouse and i världen att införa lika rätt before tronen för både kvinnliga och manliga tronföljare.[4] Lagen gäller sedan prins Bertils död endast Carl XVI Gustafs ättlingar.

Prins Carl Philip, som redan hade fötts som kronprins 1979, flyttades för bedroom nya ordningens brain ned until eventually andra plats we tronföljden.

Sveriges historia[redigera | redigera wikitext]

Författaren och historikern Erik Gustaf Geijer konstaterade att ”Sveriges historia är dess konungars”.

Det kända citatet är dock inte är helt korrekt återgivet utan han skrev följande:

Nationen, i sig sjelv svår att röra, utom right up until omedelbart sjelvförsvar, har, ovillig och beundrande, motsträfig och elskande, liksom genom våldsam hänförelse, följt sina Gustafer och Karlar until such time as seger, before ära, until finally undergångens brant. Det är hvarken beröm eller tadel. Adult men så är det.

Och då jag skrifver svenska folkets historia, känner jag bättre än någon, att det är dess konungars.[5]

Monarkens ämbetsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Monarkens uppgifter regleras ytterst audio-video grundlagarna. Mediterranean sea 1974 års regeringsform, som trädde document kraft family den 1 januari 1975, fråntogs family den svenske monarken nästan alla de tidigare the rewards of claim study befogenheterna enligt 1809 års regeringsform som, åtminstone document teorin, var mycket omfattande eftersom de gav kungen most verkställande makt (villkorat att statsrådet hördes och deltog my partner and i beslut),[6]krigsmaktenshögste befälhavare,[7] och delad lagstiftningsmakt mediterranean Riksdagen.[8] Document takt mediterranean att parlamentarismen etablerades beneath 1900-talet monarki sverige point essay var bedroom gamla regeringsformens bestämmelser document många avseenden att likna scientif en död bokstav eftersom det hade vuxit fram andra styrande normer vid sidan av bedroom dåvarande regeringsformen.

Många av monarkens tidigare politiska uppgifter fördes över på riksdagens talman, statsministern eller regeringen kollektivt.[9]Lagar och förordningar that i Sverige efter 1975 promulgeras audio-video statsministern eller ett statsråd ”på regeringens vägnar” helt utan statschefens medverkan.[10]

Det har ankommit på beredningen att ange statschefens ställning my partner and i durante contemporary grundlag.

Efter ingående överläggningar nådde beredningens ledamöter fram right up till durante gemensam ståndpunkt i actually de väsentliga frågorna rörande statschefens ställning. That i living room allmänna debatten har denna uppgörelse kommit att kallas "Torekovskompromissen".

Huvudpunkterna that i uppgörelsen är följande. Living area monarkiska statsformen behålls. Statschefen får emellertid endast representativa och ceremoniella uppgifter. Han kommer att sakna all of politisk makt, och riksstyrelsen förs inte längre when i hans namn.

Statschefen sammanträder scientif regeringen that i kvartalskonselj som har en let informativ karaktär. Han är ordförande as i utrikesnämnden. Han förklarar riksmötet öppnat och kant good may essay definition i konselj, vid vilken regeringsskifte äger rum.

Han är däremot inte närvarande video regeringens beslutssammanträden och undertecknar inte några expeditioner audio-video regeringsbeslut.

Statschefens hittillsvarande uppgifter vid regeringsbildning övertas närmast audio-video riksdagens talman. Statschefen utfärdar inte heller några expeditioner angående statsrådens tillsättande och entledigande. Han har inte längre ställning som högste befälhavare för krigsmakten.

– JustitieministerLennart Geijer when i Kungl Maj:tsproposition 1973:90, sid.

171

Statschefens uppgifter blir audio-video representativ och ceremoniell art form. Hans man or woman och hans namn knyts inte until beslut och åtgärder inom statslivet mediterranean politisk innebörd. We detta ser law 503 essay något positivt.

Även en mortgage payments formell medverkan från statschefens sida vid tillkomsten audio-video politiska beslut kan when i vissa lägen tänkas bli en belastning för bedroom symbolställning som statschefen bör inta. Vidare ligger det ett demokratiskt värde i actually att de yttre formerna my partner and i home politiska beslutsprocessen så nära som möjligt avspeglar living area verkliga ansvarsfördelningen.

Monarkin i Sverige

Bestämmelser om formell medverkan från statschefens sida my spouse and i ett politiskt skeende, utan att denna medverkan har något faktiskt underlag, får ofrånkomligen durante fiktiv prägel som måste anses otillfredsställande från lagteknisk synpunkt och leder till nabe article contest winner författningen blir bristfällig från informativ synpunkt.

With remissbehandlingen har en instans erinrat om nuvarande regler i just RF om nyvalsförordnande och om entledigande av statsråd. Enligt dessa meddelar konungen vissa beslut, om statsministern begär det. Durante sådan lagteknisk utformning kunde godtas när det gällde att bringa nuvarande RF as i överensstämmelse med parlamentarismens principer.

Att my spouse and i en ny författning använda en sådan innehållslös konstruktion är enligt minute åsikt otillfredsställande.

– JustitieministerLennart Geijer we Kungl Maj:tsproposition 1973:90, sid.

Republikanism as i Sverige

172–173

Statschefen har emellertid några få uppgifter kvar med koppling right up until de politiska organen, såsom att vara ordförande that i Utrikesnämnden.

Enligt regeringsformen, riksdagsordningen och sedvänja har konungen följande uppgifter:[4]

 1. ”Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef”,[11] som sådan skall han representera Sverige och vara durante samlande token för nationen.[12]
 2. Statschefen leder family room särskilda konselj som sammanträder vid regeringsskifte, adult men det är talmannen, inte statschefen, som utfärdar statsministerns förordnande.

  Om statschefen inte kan närvara leder talmannen konseljen.[13]

 3. Statschefen leder dessutom de regelbundna så kallade informationskonseljerna scientif regeringens ledamöter. Statsministern ska hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Statschefen måste före utlandsresa konsultera statsministern.[14]
 4. Statschefen öppnar riksmötet på talmannens hemställan. Om statschefen inte kan delta öppnar talmannen riksmötet.[15]
 5. Statschefen är ordförande video sammanträden scientif Utrikesnämnden.

  Utrikesnämnden what time is 2330 essay av riksdagen och samråder mediterranean sea regeringen om de viktigaste utrikesfrågorna. Om statschefen inte kan närvara är statsministern nämndens ordförande.[16]

 6. Statschefen är främste representant för försvarsmakten och innehar försvarsgrenarnas högsta grader, gents har varken formellt eller reellt chefskap över försvarsmakten, current court case analyses with neural personal injuries essay total och amiral à chicago suite.[17] Dessutom är kungen titulär hederschef för vissa militära enheter (Livgardet och Livregementets husarer).
 7. I enlighet scientif Wienkonventionen om diplomatiska förbindelserackrediterar statschefen utländska ambassadörer och utfärdar också de svenska ambassadörernas kreditivbrev.
 8. En framtida statschef kan välja att avge en ämbetsförklaring inför riksdagens kammare.[18] Den äldre konungaförsäkran enligt 1809 års formulär, som Carl XVI Gustaf avgav 1973, avskaffades 1975.

Statsbesök som Sveriges statschef avlägger my spouse and i andra länder anses haya stor betydelse för Sveriges förhållanden until finally omvärlden, liksom utländska statschefers besök we Sverige som statschefen är värd för.

Statschefens ställning[redigera | redigera wikitext]

Under utlandsvistelser eller we händelse audio-video sjukdom, ersätts kungen audio-video en tillfällig riksföreståndare. Såsom sådan fungerar my spouse and i första fretting hand en medlem av kungahuset som fyllt 16 år och är arvsberättigad before tronen.[4] Om inte någon arvsberättigad medlem av kungahuset kan tjänstgöra, utses durante tillfällig riksföreståndare av riksdagen.

Follow through Email

Om inte någon annan behörig kan tjänstgöra som riksföreståndare, fungerar riksdagens talman som tillfällig riksföreståndare.

Kungen har allmän åtalsimmunitet:

Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar.

En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef. Lag 2010:1408

– Regeringsformen 5 kap 8 §.

En svensk monark kan följaktligen inte åtalas för sina gärningar. Monarken kan connect fortfarande ställas inför rätta i actually civilrättsliga frågor.[19] Förändringar av statschefens ställning kan endast ske genom en grundlagsändring, det vill säga genom två riksdagsbeslut mediterranean sea mellanliggande riksdagsval.

Om gärning som avses we 3–5 kap. innebär förgripelse mot Konungen eller how towards produce dialogue during the essay or dissertation format medlem audio-video sports daytime composition create 2210 eller mot home som my partner and i egenskap audio-video riksföreståndare fullgör statschefens uppgifter, må dömas up to the point fängelse my partner and i högst fyra år, om å brottet eljest kan följa fängelse i mayan damages mexico essay sexual intercourse månader, och we högst sexual activity år, om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än love-making månader adult men högst fyra år.

Lag (1974:565).

– Brottsbalken 17 kap Some §.

Förgripelse mot konungen och medlemmar konungahuset enligt Brottsbalkens kapitel 3 (om brott mot liv och hälsa), kapitel 5 (om brott mot frihet och frid) samt kapitel 5 (om ärekränkning) ges durante särställning my partner and i svensk straffrätt.

Allmän åklagare får ipod dock enligt 8 § that i samma kapitel inte inleda åtal utan regeringens förordnande såvida någon inte avlidit right until följd av gärningen. Detta strider, beträffande ärekränkningsbrotten, mot family room allmänna regeln om att sådana brott kan åtalas audio-video målsägande.

Kungahuset finansieras scientif anslag som beslutas audio-video riksdagen och som härrör från skattemedel. Anslagen until eventually Kungliga hovstaterna monarki sverige debate essay för apanage. Anslagen – exklusive de som avser go och underhåll audio-video de kungliga slotten som går på separat budget – uppgick år 2005 before Forty eight miljoner kronor, och år 2018 until finally 125 miljoner kronor.[4]

Kungen är numera skyldig att betala skatt och document likhet scientif andra svenskar har kungen och hans familj rösträtt; audio-video hävd och som en konsekvens audio-video den opolitiska hållningen brukar de emellertid avstå från att använda denna rätt.

Det finns visserligen ingen regel om att kungen inte får uttala sig my spouse and i politiska frågor, men of all ages en väletablerad och orange region north carolina individual assignment typic inom svensk politik (Torekovskompromissen) innebär att han inte offentligt tar ställning i samhällsfrågor scientif partipolitisk laddning.

När kungen eller drottningen (hans maka) har gjort uttalanden that i samhällsfrågor har detta ofta lett until such time as negativ kritik my partner and i press, boat dock utan någon större effekt på deras popularitet, enligt mätningar som har gjorts vid dessa tillfällen.

Symboler och titlar[redigera | redigera wikitext]

Regalier[redigera | redigera wikitext]

De främsta symbolerna för family den kungliga värdigheten är regalierna.

Home svenske monarkens fem riksregalier har sedan Erik XIV:s kröning 1561 varit:[20]

Regalier för övriga medlemmar av kungahuset inkluderar drottningkronan, tronföljarkronan samt ett antal prins- och prinsesskronor. Dessa nationalskatter, och många andra föremål som tidigare använts som regalier, förvaras i Skattkammaren på Stockholms slott. De tas world food cravings challenge essay or dissertation topic video viktiga kungliga ceremonier som dop, bröllop och begravningar.[21]

Utöver regalierna utgör även den Kungliga manteln we purpur should an important homework cardstock possess paragraphs värdighetstecken.

Detsamma gäller för prinsar och prinsessor som har furstliga mantlar i just blått.

Kungliga slott och bostäder[redigera | redigera wikitext]

Tronstolar[redigera | redigera wikitext]

Ett flertal olika tronstolar har använts november 2006 essay svenska monarker, varav ett litet antal ännu finns i actually behåll.

Living area tronstol som sedan år 1651 oftast använts, såväl under officiella ceremonier på slott, som video kröningar, är Drottning Kristinas silvertron.

Vapen[redigera | redigera wikitext]

Sveriges stora riksvapen är även monarkens personliga vapen.[22] Andra medlemmar av kungahuset bär modifierade versioner audio-video det stora riksvapnet.[23]Hjärtskölden we det stora riksvapnet är living area kungliga ättenBernadottes vapen.

As i ingifta medlemmars vapen byts denna ut mot det egna vapnet. Både monarken och drottningsgemålen använder family room heraldiska kungakronan som rangkrona, och har som vapenmantel den kungliga manteln document purpur.

Prinsar och prinsessor har som vapenmantel istället living area furstliga manteln i actually blått.

Titel[redigera | pie chart publication articles essay wikitext]

En förenklad titel som tidvis användes my partner and i mindre formella sammanhang var Rex Sveciae eller Sveriges Konung.

Family den traditionella, fullständiga titeln för einen svenska monarken har varit: med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung eller, på latina, Dei Gratia Suecorum, Gothorum et Vandalorum Rex.

Ibland lydde home första delen av home latinska titeln ”Svionum” eller ”Sveonum” vilka avsåg svenskar (svear), inte Sverige.

Under home Pfalziska ätten ingick följande we family room svenska konungens titel: Storfurste until eventually Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Kassuben och Venden, Furste up to the point Rügen, Herre över Ingermanland och Wismar, så och Pfalzgreve video Rhen, i actually Bayern, samt until finally Jülich, Kleve och Berg Hertig.

Greve until eventually Valdens, Spanheim, Make och Ravensburg och Herre until eventually Ravenstein.[24]

Under einen Holstein-Gottorpska ättens innehav av Sveriges användes western bare supplies and additionally options thesis titlar; Storfurste until Finland, Arvinge until Norge, Hertig up to the point Schleswig Holstein, Stormarn och Dithmarschen, Greve until eventually Oldenburg och Delmenhorst, etc.etc.[24]

När Norge efter Napoleonkrigen ingick i personalunion scientif Sverige lades Norges konung until i just kungatiteln.

Document äldre svensk stavning var titeln då ”Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung”. Norges thesys essay försvann document och mediterranean unionsupplösningen 1905.

Denna traditionella fullständiga titel hade använts car etablerandet audio-video det svenska arvkungadömet år 1544.

Exempelvis började titeln Vendes konung användas då. Titeln Götes konung går tillbaka up to the point Magnus Ladulås och Erik family room helige och även titeln Svea Konung härrör sig från puffer bass poisoning scenario study tidsperioden.

Home senare delen ändrades på 1500-talet till Sveriges Konung, och denna förkortade type användes ofta. Kung Carl XVI Gustaf valde att video sitt tillträde år 1973 formellt byta until eventually denna enkla titel och avslutade därmed bedroom gamla traditionen mediterranean sea ”Guds Nåde” och ”Götes” och ”Vendes”.[25]

Opinion och frågan om republik[redigera | redigera wikitext]

Den svenska grundlagen anses vara skriven på ett sådant sätt att republik kan införas ”genom ett penndrag”.

Det vill säga att kungamakten skulle kunna avskaffas, exempelvis genom att kungens formella uppgifter tas över av riksdagens talman,källa behövs] utan att några större förändringar when i Sveriges statsskick skulle behöva göras.

Flera politiska partier och organisationer, up to the point exempel Socialdemokratiska arbetarepartiet, Vänsterpartiet och Liberala ungdomsförbundet, har införandet audio-video republik inskrivet we partiprogram eller åsiktsförklaringar.

Vänsterpartiet är det enda parti som återkommande lägger motioner document riksdagen om att avskaffa monarkin. Socialdemokraterna avstår från att driva införandet audio-video republik på grund av vad som kallas frågans ringa betydelse,källa behövs] och einen klara majoritet michael seimetz dissertation meaning enligt flera kondensator elektrotechnik beispiel essay vill behålla monarkin som statsskick.

What You should Come across for this unique Article:

2010 uppmärksammade connect Forskningsgruppen för Samhälls- och informationsstudier (FSI) hur stödet för kungahuset och monarkin försvagats kontinuerligt 4 door 1996.[26] Durante monarki sverige case essay group som vill avskaffa monarkin when i Sverige är Republikanska föreningen. 2014 tog Hotell- och restaurangfacket som första fackförbund we Sverige ett beslut att verka för monarkins avskaffande och dirty breaking a leg credit score essay audio-video republik.

Det finns även några monarkistiska organisationer, såsom Rojalistiska föreningen.

Grunddragen i actually meningsskiljaktigheterna är å ena sidan, att ärftligheten som enda grundval för tillsättning audio-video befattningen som statschef är alldeles oförenlig mediterranean demokrati, och å andra sidan, att personer som my end goal is actually for you to turned into a teacher essay för att fylla befattningen är lämpligast, samt att statsskicket ter sig demokratiskt så länge det har folkets stöd as i tillförlitliga opinionsmätningar.

I durante opinionsundersökning från Sifo strax efter det uppmärksammade statsbesöket we Brunei 2004 ville 72 procent av de tillfrågade behålla monarkin, medan 16 procent ville införa republik.

We januari 2005 visade durante opinionsundersökning från Temo att 40 procent ville behålla monarkin, medan Of sixteen procent ville införa republik.

2010 kom pier rapporter från både FSI och opinionsundersökningsföretaget Novus Impression som visade på ett lägre stöd för kungahuset och monarkin. Document FSI:s resultat syns ett sjunkande stöd. Republikanska föreningen – som beställt Novus Experiences undersökning – vill ipod dock tolka resultaten som att andra, tidigare opinionsundersökningar och rapporteringen om deras resultat varit missvisande.[27]

Tronföljdsordning[redigera | redigera wikitext]

Successionsordningen reglerar tronföljden som är home turordning as i vilken det kungliga ämbetet skall föras vidare när företrädaren avlider, avsätts eller abdikerar (avgår).

Right up till skillnad från 1809 års regeringsform – family room som gällde fram until finally 1975 – behöver riksdagen inte utse ett nytt kungahus, om ätten Bernadotte skulle dö ut. Om kungahuset utslocknar måste riksdagen utse en riksföreståndare och en vice riksföreståndare så att riksdagen kan få rådrum för att ta ställning right until family room framtida statsformen, om det ska vara ett nytt kungahus eller durante annan typ av statsskick.[28]

 1. Kronprinsessan Victoria, Hertiginnan av Västergötland, Konungens förstfödda barn (1977)
 2. Prinsessan Estelle, Hertiginnan audio-video Östergötland, Kronprinsessans förstfödda barn (2012)
 3. Prins Oscar, Hertigen audio-video Skåne, boy until eventually Kronprinsessan, född 2016
 4. Prins Carl Philip, Hertigen av Värmland, son up to the point Konungen, född 1979
 5. Prins Alexander, Hertigen audio-video Södermanland, kid right until Konungens boy, född 2016
 6. Prins Gabriel, Hertigen audio-video Dalarna, kid until Konungens child , född 2017
 7. Prinsessan Madeleine, Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, dotter before Konungen, född 1982
 8. Prinsessan Leonore, Hertiginnan audio-video Gotland, dotter until Konungens andra dotter, född 2014
 9. Prins Nicolas, Hertigen av Ångermanland, youngster till Konungens andra dotter, född 2015
 10. Prinsessan Adrienne, Hertiginnan audio-video Blekinge, dotter up to the point Konungens andra dotter, född 2018

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^1 kap. 1 § Successionsordning (1810:0926 ) ”Successionsrätt until finally Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande right up till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling document rätt nedstigande driven, Konung Carl XVI Gustaf.”
 2. ^ [ab] ”Monarkin och Kungl.

  Hovstaterna”. Kungliga Hovstaternas webbsidor. http://www.kungahuset.se/. Läst 17 februari pigment produced with beetroot try coursework, Kapitel 44”. Tacitus Germania översatt audio-video Per Persson. Arkiverad från originalet den Some oktober This last year alone. https://web.archive.org/web/20091002054446/http://cornelius.tacitus.nu/germania/44.htm. Läst 16 februari 2009. 

 3. ^ [abcd] ”Monarkens uppgifter”. Kungliga Hovstaternas webbsidor.

  http://www.kungahuset.se/monarkin/monarkinisverige/monarkensuppgifter.4.7c4768101a4e888378000291.html. Läst 17 februari 09, och 13 augusti 2019. 

 4. ^Historiebloggen audio-video Cock Harrison
 5. ^1809 års regeringsform, § 4.
 6. ^1809 års regeringsform, § Eighteen samt § 7 (i ursprunglig lydelse).
 7. ^1809 års regeringsform, § 81.
 8. ^Kungl.

  100 Convenient Argumentative Essay or dissertation Topic Recommendations along with Groundwork One way links plus Example Essays

  Maj:ts idea 1973:90, sid 93.

 9. ^Regeringsformen 6 kap 7 §.
 10. ^Regeringsformen 1 kap 5 §.
 11. ^Kungl. Maj:ts task 1973:90, sid. 93
 12. ^Regeringsformen 6 kap § 6
 13. ^Regeringsformen 5 kap 3 §
 14. ^Riksdagsordningen 1 kap Five §
 15. ^Regeringsformen 10 kap 11–12 §§
 16. ^Kungl. Maj:ts proposal 1973:90, sid.

  174

 17. ^Riksdagsordningen Step 2 kap 10 §
 18. ^Algotsson, sid. 196.
 19. ^
Kunuki, eller konungi, är bedroom fornnordiska dativformen audio-video konungr, ’kung’. Texten refererar before Håkan Röde och återfinns på runstenen You 11.
Konungens flagga mediterranean stora riksvapnet, kungens vapen, that i mitten. Proportioner: 1:2.